ŞANLIURFA MEZOPOTAMYA LIVING LAB (MLL)

Mezopotamya Yaşam Laboratuvarı’nın “Yaygın ve Katılımcılı İnovasyon” hedefi için odak noktası açık inovasyondur. Bu doğrultuda açık inovasyon; Yeniliğe getirilen olumlu bir bakış açısı, Mezopotamyalıların karşılaştığı sorunlara yönelik çok kültürlü değişiklikleri öngören yeni bir paradigmadır. Bu paradigmaya göre, problemler görmezden gelinerek veya direnerek çözülemeyeceği için değişiklikler gereklidir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Harran Üniversitesi ve Sivil katılım, geleceği yaratmak ve tek bir kuruluşun veya bireyin tek başına çözemeyeceği yapısal sorunları çözmek için bir araya geldi. Bu kapsamda Mezopotamya Living Lab’de son kullanıcıdan yatırımcıya ekosistemdeki tüm paydaşlara; Herkese ulaşan fikri mülkiyet haklarının korunmasından üretilen ürünün yararına ve ayrıca ortaya çıkan değerin şeffaflığına ve eşit dağılımına duyarlı bir şekilde yaklaşır ve etik / hukuki bağlamda çalışır.

İş modelimiz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi, Sanayi ve şehrin gençleri ile farkındalık, eğitim ve ortak değer yaratma faaliyetlerine dayanmaktadır. Çocuklardan yaşlılara, yerlilerden göçmenlere, MLL’nin etkilemek istediği tarım alanlarına kadar birçok farklı kişi ve kurum hedef gruplardandır. Bu hedef gruplarla çevrimiçi ve fiziksel iletişim araçlarıyla iletişim kurar ve onları açık bir yönetim yaklaşımı ile içeri alır. Konuyla ilgili konularda uzmanlarından ve değerli Mezopotamya topraklarından gelen kaynaklardan alan MLL, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya ve şehir için çalışmaktadır.

İlkelerimiz:

  • Ekoteknolojik tarım araştırmaları ve uygulamaları ile en sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerini keşfetmek. MLL, sürdürülebilir ve onarıcı tarım için anahtar olduğuna inandığımız “Watermining” ve “REWAISE gibi suyun doğru kullanımı hakkında yapılan değerli projelerin bir parçası olmak istiyor.
  • Mezopotamya bölgesi ve Şanlıurfa Büyükşehir kentinin turizm bilincini artırmak,
  • Girişimcilik ruhunu güçlendirerek ve teknoloji alanındaki girişimleri artırarak gençlerin kendi istihdamlarını yaratmalarını sağlamak,
  • Şanlıurfa’yı yerel / küresel aktörler aracılığıyla yerel / uluslararası platformlardan gelen göçmenlere destek ve mentorluk yaparak birlikte var olan ve çok uluslu bir metropol olarak dünyaya örnek olmak. “Mülteci krizi” terimi yerine “göçmen fırsatı” terimini dünyada yaygınlaştırmak.

 

VİZYONUMUZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımızın hizmet düzeyini, kaynakların etkinliğini ve refahını artırmaktır. Belediyemiz tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda; Uygulanan projelerimiz zaman içinde organik olarak tek ortaklıdan çok ortaklıya dönüştü ve üniversite, yerel endüstri, genç girişimciler ve göçmenlerle ortaklıklar geliştirerek etki alanımız genişletildi. İnovasyon kabiliyetimizi daha özerk ve sürdürülebilir hale dönüştürmek ve Mezopotamya Living Lab olarak tüm yenilikçiler için çatı kuruluş olmak amacıyla (2019), profesyonel ve çevik insanlardan oluşan yönetim ekibimizle bürokrasiden sıyrılmış olarak daha geniş bir ekosistemin parçası olmak ve değer yaratmak istiyoruz

MİSYONUMUZ

Mezopotamya Living Lab orta uzun vadede bölge için uluslararası bir çekim merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır. Hem çevre illerden hem Türkiye genelinden belirlenen konular ile ilgili öncü çalışmalarına devam etmeyi hedefler. Anahtar kelimesi sürdürülebilirlik olan Mezopotamya Living Lab, Yeni Normalin / Dünya’nın beşerî ve coğrafi koşullarına adapte olup, en onarıcı en adil ve en sürdürülebilir inovasyonun merkezi olmak doğrultusunda stratejilerini oluşturur. Amacımız, daha iyi teknolojilerle daha büyük bir tesise taşırken, uluslararası bilgi transferini artırmaktır.English Description

EUROPEAN NETWORK OF LIVING LAB (ENoLL) – ABOUT US

Mezopotamya Living Lab; the focus is on open innovation in order to make widespread innovation. In this direction, open innovation; a positive point of view brought to innovation, anticipating multi-cultural changes towards the problems faced by Mesopotamians, is a new paradigm. According to this paradigm, changes are necessary, as problems cannot be solved by ignoring or resisting. Şanlıurfa Metropolitan Municipality, Şanlıurfa Chamber of Commerce and Industry, Harran University and Civil participation have come together to create the future and to tackle structural problems that a single organization or individual cannot solve alone. In this context, in Mezopotamya Living Lab, to all stakeholders in the ecosystem from the end user to the investors; approaches sensitively to the benefit of the product produced from the protection of intellectual property rights reaching everyone and also to the transparency and equal distribution of the resulting value and operates in an ethical / legal context.

Our business model is based on awareness, education and co-creation activities with Şanlıurfa Metropolitan Municipality, Harran University, Industry and the young people of the city. Many different individuals and various institutions, from children to the elderly, from local to immigrants, constitutions to agriculture lands that MLL wants to influence. It communicates with these target groups through online and physical communication tools and includes them with an open management approach. Taking its knowledge from its experts on relevant subjects and resources from the valuable Mesopotamian lands, MLL works for a more livable and sustainable world and city

Our principles :

*To discover the most sustainable and restorative farming methods with ecotechnological agricultural researches and applications. MLL wants to be a part of valuable projects such as; “Watermining” and “Rewaise” about proper use of water which we believe is key for sustainable and restorative farming.

*To increase the awareness of tourism of the Mesopotamia region and Şanlıurfa Metropolitan city.

*Enabling young people to create their own employment by empowering entrepreneurship spirit and by increasing the initiatives on technology.

*To make Şanlıurfa an example to the world as a co-existing and multinational metropolis by supporting, and mentoring immigrants from the local/international platforms by local/global actors. To spread the term «immigrant opportunity» instead of the term «refugee crisis».

OUR VİSİON

As Şanlıurfa Metropolitan Municipality our aim is to increase the level of the services, efficency of resources and welfare of our citizens. In line with the strategies determined by our municipality; our projects that have been implemented have transformed organically from single-partnered to multi-partnered in time, and our area of influence has been expanded by developing partnerships with the University, local industry, young entrepreneurs and immigrants. In order to transform our innovation capability to be more autonomous and sustainable and to be umbrella organisation as Mezopotamya Living Lab (2019) for all innovators, we want to be a part of a wider ecosystem and create value together with our management team consisting of professional and agile people without bureaucracy

OUR MİSSİON

Mezopotamya Living Lab aims to create an international center of attraction for the region in the medium long term. It aims to continue its pioneering work on issues determined both from the surrounding provinces and across Turkey.Mezopotamya Living Lab, whose key word is sustainability, adapts to the human and geographical conditions of the new world and creates its strategies in order to be the center of the most restorative, fairest and most sustainable innovation. Our aim is to increase international knowledge transfer as we are moving a bigger facility with better technologies.